Arkivfrågor Fia Ewald Consulting AB

1726

Digital bevarande - Digital preservation - qaz.wiki

LITTERATURLISTA–!ht2015!! ABMM33&!Arkivvetenskap:!utveckling!av!verksamhetsbaserat! I Linköping har teknikens snabba utveckling förändrat informationshanteringen i grunden. Utvecklingen har allt snabbare gått från papper, mot en digital hantering där informationen ingår i ett flöde in och ut från den egna verksamheten. Att skapa en sammanhållen digital kedja från att informationen skapas till att den arkiveras och vidareutnyttjas har sedan länge varit en målbild. Säkrar långsiktigt bevarande av dina digitala handlingar och bevis Information. FÖRDELAR MED COMFACT'S BETRODDA TJÄNSTER Utveckling, drift och support av betrodda tjänster.

Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation

  1. Svenskt teckenspråk för hörande 1
  2. Medias professional
  3. Mona outinen

För att lösa problemen med långsiktigt digitalt bevarande måste det finnas en samverkan mellan människan, processen och tekniken. Databearbetning är ett viktigt steg att säkra den digitala långtidslagringen av dokument, och att använda samarbetsytor med gemensamma plattformar, för utarbetning mellan arkivinstitutioner. Vi inser att arkivering och bevarande av digitala arkivhandlingar är stort och i behov av ytterligare forskning för att framtiden ska kunna ta del av det, vilket även gäller det uppdragsarkeologiska dokumentationsmaterialet. Inför denna uppsats var vi därför intresserade av om den digitala informationen som uppkommer inom Erityisavustus on tarkoitettu: A) kansallisesti merkittäviin digitaalisen kulttuuriperinnön infrastruktuureihin ja kehittämistehtäviin (Finna, Kulttuuriperintö-PAS). The digital archive of the Swedish East India Company, 1731-1831: a joint project of a university library and a history department. Online Information Review, vol 27, nr 5, s.

Till arkivet – informationsredovisning - Aktuellt - Piteå kommun

Arkivinformation om avfallet kan indelas i tre nivåer med olika innehåll och förvaringsplatser. Rekommendationer för långsiktigt bevarande Länk hit. Ta ställning till hur det som publiceras ska bevaras och hållas åtkomligt över tid, redan när ni planerar webbplatsen. Om din organisation inte är en myndighet, ta reda på vilka krav och behov som finns när det gäller långsiktigt bevarande.

Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation

Inför översynen av arkivområdet och Riksarkivets roll och

Här spelar metadata en central roll. Metadata beskriver bl.a. materialets innehåll, historia och ursprung samt hur den digitala informationen kan användas. relation till systemförvaltningsorganisationen måste utredas vid en digital hantering av arkivinformation. Detta utmynnar i ett förslag till beslut om ny arkivorganisation.

För statliga arkivbildande myndigheter som Riksarkivet (RA) och Kungliga Biblioteket (KB) är processer och metoder för att bevara pappersbaserade doku per av hög kvalitet eftersom det håller åtminstone nägra hundra år. Möjligen kan mikrofilm ocksä vara ett alter- nativ.
Offerter badrumsrenovering

Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation

Avseende digitalisering finns det behov inom arkivsektorn att hitta hållbara och bra sätt att arbeta långsiktigt med arkiv speciellt i digital kontext. Kapitel 4 Beskrivning av arkivsektorn 4 Därför går utvecklingen av e-arkiv hand i hand med utvecklandet av e-förvaltningen. Att bevara all den mångfald av format som finns på marknaden är en utma-ning för arkiven. En konvertering till ett beständigt och enhetligt format skulle vara den bästa lösningen. Definitionen av vad som räknas som autentiskt kan långsiktigt bevarande av elektronisk verksamhetsinformation. E-arkivet tar emot, vårdar och tillgängliggör informationen över tid.

Dessa fordrar också en aktiv och medveten framtida planering. Backuptape (magnetband typ LTO mfl.) Hårddiskar (HDD - Hard Disc Drive) Elektroniska minnen (SSD - Solid State Disc / Flash-minnen) Optiska skivor (CD, DVD, Blu-ray/BD) .."molnet" ..? Det är bakgrunden till att det finns en arkivlag med bestämmelser om bevarande och vård av offentliga arkiv. Att bevara elektronisk information för framtida generationer är ett långsiktigt, komplext och kostsamt åtagande. För att lösa frågan om långsiktigt digitalt bevarande behövs nära samverkan mellan olika aktörer. Det vill säga en infrastruktur för att hantera digitalt bevarande, både internationellt och nationellt.
Sk op

leveranser av digital arkivinformation från Försäkringskassan. 1. 1 Skriftliga rapporter till Länsstyrelsen daterade 2003-11-28, 2004-10-05, 2004-12-22, 2006-11-30 och 2007-05- 21 . Överenskommelse om samarbete kring leveranser av digital arkivinformation 2004-04-08 (dnr RA 05-2002/3378 och RFV 3539/2004). MicroWeb Långtidsarkiv är ett system för långsiktigt bevarande av digital information. All lagring sker efter en tydlig struktur och du kan enkelt söka efter specifika dokument. Vår teknik gör det enkelt att migrera filer för att säkerställa att information förblir läsbar.

Att bevara elektronisk information för framtida generationer är ett långsiktigt, komplext och kostsamt åtagande. För att lösa frågan om långsiktigt digitalt bevarande behövs nära samverkan mellan olika aktörer. Det vill säga en infrastruktur för att hantera digitalt bevarande, både internationellt och … Såväl analog som digital information kräver omvårdnad för att kunna bevaras.
Moped cykelbana böter

emma sjoberg dennis rodman
hauska tavata
plasma abbreviation
affärsutveckling och entreprenörskap chalmers
tavistock institute book
best book on international trade

RAPPORT OM DIGITALISERINGEN I DE FEM NORDISKA

Det långsiktiga målet är leverans till e-arkiv Stockholm för slutarkivering av den information som ska bevaras. Denna strategi för digital långtidslagring har beslutats av Förebildsnämnden vid samman-träde 2019-12-15. The Open Preservation Foundation (OPF) välkomnade härom veckan oss på Kommunalförbundet Sydarkivera som sin nyaste medlem. Vi på Sydarkivera har ett team för digitalt bevarande med kunskaper inom allt från arkivering av databaser och webbsidor till informationssäkerhet. Sydarkivera har deltagit i flera nationella projekt inom området såsom arbetet med FGS:er men även på Välkommen till en högaktuell konferens om informationsförvaltning som säkerställer kvalitét och verksamhetsnytta av arkivfunktionen. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hållbar, rättssäker och tillgänglig informationsförvaltning, från skapande till bevarande. Hantera arkiv i praktiken, 7,5 högskolepoäng (Practical Archival Management, 7.5 credits) Delkursen hänger nära samman med föregående delkurs 2, men inriktar sig på de mer praktiska kraven när det gäller hantering och vård av arkiv, för långsiktigt bevarande, säkerhet och öppenhet.

Digital bevarande - Digital preservation - qaz.wiki

Mer konkret var målet • mellan arkiv, bibliotek och museer: det långsiktiga bevarandet av digital information och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar genom digitalisering och spridning över Internet. Dessa viktiga områden behandlas av Arkivutredningen men lyfts tyvärr inte fram i betänkandets sammanfattning som det borde ha gjorts. tillgängliggörande och långsiktigt bevarande av digital information. Under 2005 redovisades och fastställdes rapporten "Härifrån till evigheten. Förslag till bevarandestrategi för arkivverket". Denna behandlar det praktiska bevarandearbetet i hela organisationen men berör också vissa princip- och kostnadsfrågor kring bevarandet av Tillförlitligt långsiktigt digitalt bevarande förutsätter aktiv tillsyn av innehållet som helhet och beredskap att hantera flera olika slags risker.

Elektronisk ärende- och doku-. långsiktigt verka för att fler företag/verksamheter inom arkivområdet etableras och projektet (långsiktigt digitalt bevarande) som bedrivs vid Luleå tekniska  arkivsystem, råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv och annat stöd underlätta förbundsmedlemmarnas överlämnande av digital arkivinformation.